ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ്, ആപ്പുകൾ, മറ്റ് ഫയലുകൾ എല്ലാം ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തിരിച്ചു ലഭിക്കും...

ഫോണിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും അറിയാതെ  ഒരുപാട് ഫയലുകൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആപ്പുകൾ വീഡിയോകൾ ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് അത് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം... ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇത്തരം ഫയലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാം ഈ ആപ്പിലൂടെ തിരിച്ചു ലഭിക്കും...


About This App

Easy to recover recently deleted files, photos and videos!

Accidentally deleted an important photo or video?
Now you can recover deleted videos, restore photos, undelete recently deleted apps, and other files.

Highlights
✔ Effortlessly backup your Android apps, media files & more.
✔ Instantly retrieve important files, recently deleted apps, photos, and videos.
✔ Deleted photo recovery tool - photo recovery with ease!
✔ Deleted video recovery, restored photos, or undelete any media.
✔ No need to root your device.

Backup & file recovery
FileBin works precisely like a recycle bin for your phone! Once you've downloaded the app, it'll automatically backup your recently deleted data without root privileges, allowing you to undelete files, restore photos, and recover deleted videos.

Instantly restore deleted apps
FileBin turns app restore into a breeze. Deleted apps and photo recovery are instantaneous and straightforward — enter your recycle bin, click on the app you wish to restore, and voila - it will instantly reappear on your device.

The freedom to make mistakes
Once you install FileBin, you receive a smart tool, which will help protect your valuable files, backup and restore photos, recover recently deleted videos or any other data!

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post