ഒരു ഐഫോൺ ആണോ വേണ്ടത്? ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഐഫോൺ ആക്കാം...

നിങ്ങൾ ഐ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഐഫോൺ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.


അതായത് ഐഫോണിൽ ഉള്ള അതേ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണിൽ നൽകാൻ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഐഫോണിനെ അതേ ലുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

About This App

Launcher iOS 15 help to make your phone simple and pretty.

Join to Beta testing to using iOS 15.

Launcher iOS 15 sets a new standard for the android mobile operating system. It makes your phone better than before. And now it opens up to amazing possibilities for launcher on your phone. With Launcher iOS 15, Your phone are the most powerful, personal, and intelligent devices they’ve ever been.

iOS 15 LAUNCHER SUPPORTED FEATURES:
- Apps Library
- 3D Touch like to iOS 15: Long press 1s to open shortcut, long press 2s to rearrange or uninstall app.
- Change Icon from Gallery, Icon Pack: App settings > Change icon > Choose icon from Gallery or Icon Pack.
- Auto Rearrange Apps: Open app settings > Utilities > Enable Auto Rearrange Apps
- Change Name for application.
- Hide application use 3D touch or add in app settings.
- Get Weather information with current location, hourly and daily forecast.

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

- iOS Launcher supported: Control Center same as "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luutinhit.controlcenter".

- iOS Launcher supported: Assistive Touch same as "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luutinhit.assistivetouch"

- iOS Launcher supported: Change your wallpaper same as real iOS devices.

  ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post