പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ ഇനി ഓൺലൈൻ ആയും അപേക്ഷിക്കാം...

പലരും ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി കണക്ഷന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ കെഎസ്ഇബി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല. പുതിയ വീട് എടുക്കുന്ന വർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഓൺലൈനായി തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതിക്കായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കെ എസ് ഇ ബി സർവ്വീസ് കണക്ഷനുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ നൽകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവാണ് ഈ അടുത്തകാലത്തായി ആയി വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത്.
ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ഒരു തവണപോലും സന്ദർശിക്കാതെ വീടുകളിലിരുന്നു തന്നെ അപേക്ഷ നൽകാമെന്നതാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. കെഎസ്ഇബി തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള വഴി തുറന്നു തന്നത്.

സർവ്വീസ് കണക്ഷന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല. 
രേഖകളെല്ലാം ഓൺലൈൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. 

കെ എസ് ഇ ബിയുടെ wss.kseb.in എന്ന കസ്റ്റമർകെയർ പോർട്ടൽ വഴി സർവ്വീസ് കണക്ഷന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

പുതിയ വൈദ്യുതി LT സർവ്വീസ് കണക്ഷനായുള്ള
അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ

എല്ലാ വിഭാഗം LT സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ അപേക്ഷകളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബി യുടെ wss.kseb.in എന്ന പോർട്ടൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ഒരു തവണ പോലും KSEB ഓഫീസുകളിൽ പോകേണ്ടതില്ല.

പോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സർവ്വീസ്കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അപേക്ഷ ഫീസും, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും, ECSC യും ഒരുമിച്ച് അടക്കാവുന്നതാണ് (പാക്കേജ്കണക്ഷൻ)

ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ...

• രജിസ്ട്രേഷനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

• തുടർന്ന് "New connection" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
• "Domestic (LT)/ Non Domestic (LT)" ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. (Domestic /Non domestic ഇത് ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക. എന്തെല്ലാം ആണ് ഇതിന് വേണ്ട രേഖകൾ എന്നെല്ലാം അറിയാൻ കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തന്നെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ഭാഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.)

• അതിനു ശേഷം "Online Registration" ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക
* രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി "Register" tab ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐ.ഡി എന്നിവ നൽകുക
• തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച OTP നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം Verify ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
• തുടർന്ന്, "connection details" ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ജില്ല, സെക്ഷൻ ഓഫീസ്, കണക്ടഡ് ലോഡ്,
അപ്ലിക്കേഷൻ കാറ്റഗറി, സിംഗിൾ ഫേസ്
ആണോ ത്രീ ഫേസ് ആണോ എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
• "Address" ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അഡ്രസ്സ് വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
• "Other Details" ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫീൽഡ്ഇൻസ്പെക്ഷന് ആവശ്യമുള്ള ദിവസം, (ഇങ്ങനെ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്സിംഗിൾ ഫേസിനു 25 രൂപയും ത്രീ ഫേസിനു 50 രൂപയും ഈടാക്കുന്നതാണ്) പാക്കേജ്കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ, വയറിങ് കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പറും നൽകാവുന്നതാണ്.
• "Upload documents" tab ക്ലിക്ക് ചെയ്തു
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയുക്കുന്നതിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ്ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
• അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷം, "submit
ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
• തുടർന്ന് 13 അക്കമുള്ള "web transaction id" ലഭിക്കുന്നു.
• അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന്
സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അപേക്ഷ ഫീസ്; നെറ്റ്ബാങ്കിങ്, ക്രെഡിറ്റ്/ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്മുഖേന ഓൺലൈനായി അടക്കാവുന്നതാണ്.
• അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടക്കുമ്പോൾ
ലഭിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് Apply for LT connection online ലെ Check Status tab ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
• സെക്ഷനിൽ നിന്നും സ്ഥലപരിശോധനക്ക്
വരുമ്പോൾ ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ അസൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
• തുടർന്ന് സെക്ഷനിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ്
തുക സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയുമ്പോൾ
ഇമെയിൽ /എസ്. എം . എസ് മുഖേന
അപേക്ഷകന് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു.
ഇമെയിൽ /എസ് . എം . എസ് - ൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഓൺലൈനായി അടക്കാവുന്ന Apply for LT
connection online ലെ Pay Demand Note
പേജിൽ എത്തുകയും, അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക
ഓൺലൈനായി അടക്കാവുന്നതുമാണ്.

ഓൺലൈൻ സർവ്വീസ് കണക്ഷനുമായുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് KSEB യുടെ 24 മണിക്കൂറും
പ്രവർത്തിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ആയ 1912 വിളിക്കുക.

വൈദ്യുതി കണക്ഷന് വേണ്ടി ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post