എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഫോക്കസ് ഏരിയ ( Plus Two Focus Area-2022) ആവശ്യമുള്ള പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികൾ ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക...


കേരളത്തിലെ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ( Plus Two Focus Area-2022) എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഫോക്കസ് പോയിന്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നോട്ടുകൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള നോട്ടുകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്യാപകർ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിജയാശംസകൾ...

Post a Comment

Previous Post Next Post