പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട A-Z കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ...🪄 പാൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം... തെറ്റുകൾ തിരുത്താം...

 വെറും 10 മിനിറ്റ് മതി

📌 എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്കും ആവശ്യ രേഖയാണിത്.
📌 പാൻകാർഡ് പലനിലക്കും ഇനിമുതൽ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാകും.

 വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

🪄 പാൻ കാർഡു നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം...

പാൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

🪄 പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആപ്പ്

📌 പാൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം
📌 പാൻ കാർഡിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താം
📌 പാൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം  

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നു; വളരെ എളുപ്പം ലിങ്ക് ചെയ്യാം ...

📌 ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും.
📌 10,000 രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.
📌 യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനായി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
📌 ഓൺലൈനിൽ വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേയുള്ളൂ ...
📌 പാൻ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം...

 ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  

🪄 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് പാന്‍ കാര്‍ഡ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ? നടപടിക്രമങ്ങള്‍ അറിയാം ...

 അപേക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post