സ്പീഡ് ക്യാമറകളെ ഇനി ഭയക്കേണ്ട... യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആപ്പ് പറഞ്ഞു തരും എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ?

നിരത്തിലെ ഗതാഗതനിയമലംഘനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ അവയെല്ലാം എന്നും ഒരേ സ്ഥലത്തുണ്ടാകില്ല. സ്ഥലംമാറ്റാൻ കഴിയുന്നവിധത്തിലാണ് ക്യാമറകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേബിളുകൾക്കു പകരം മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ക്യാമറകൾ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൗരോർജത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം.

ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക ഇതു വലിയ പുലിവാൽ ആണല്ലോ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. റോഡിലെ സ്പീഡ് ക്യാമറകൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ക്യാമറ ഡിറ്റക്ടർ ആപ്പ് ആണ് അത്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അമിതവേഗതയ്ക്കുള്ള പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാനാകും.

About This App

Speed Camera Detector. 100% Legal and Reliable. Never pay another fine!

The only app that combines real time alerts with the best offline radar detection alert system. With Radarbot, you will have the best radar alerts, real time traffic alerts and specific speed limit alerts for different vehicles (cars, motorbikes, trucks and commercial vehicles) in one powerful app. Focus on what really matters while driving and enjoy your journey.

With Radarbot, drive more peacefully. Safer. Better.

SPEED CAMERA WARNINGS
Enjoy driving without having to worry about risking your safety or driving licence. Avoid traffic fines and penalties by receiving clear warnings before passing speed cameras:

- Fixed speed cameras.
- Possible mobile speed cameras (frequent areas).
- Tunnel speed cameras.
- Average speed cameras (the app displays the average speed).
- Traffic light cameras.

Plus:
- Dangerous driving areas.
- Seat belt or cell phone use cameras.
- Restricted area access control cameras.
- Potholes and speed bumps on the road.

* FEATURES:
- Works in any country.
- Compatible with other apps. You can use Radarbot together with other GPS navigators or your favourite music app. You will still receive alerts in the background or while the screen is turned off.
- Alerts only in the direction you are driving. The app automatically ignores speed cameras for traffic going in the opposite direction or off route.
- Voice alerts.
- Sound alerts when approaching a speed camera or going over the speed limit.
- Vibration mode for motorists.
- Fully configurable warning distances and parameters.
- Automatic Bluetooth connection and startup.
- Compatible with Wear OS.

REAL TIME ALERTS
Real time alerts will warn you of any unexpected circumstances. Radarbot has a community of over 50 million drivers worldwide with whom you can share and receive alerts. Find out immediately what is happening on the road and avoid traffic jams, hazards, accidents, mobile speed cameras, police, helicopters, drones, and much more.

SPEED CAMERA UPDATE
Radarbot has the most powerful, up-to-date speed camera database in the world. Our team of experts perform daily updates to ensure that the database always contains the very latest information. Not a single speed camera can escape the prying eyes of Radarbot!

RADARBOT WORLDWIDE
Try our totally "FREE" version for as long as you like. If you want to get the full experience, you can try "Radarbot GOLD" and "Radarbot GOLD RoadPro" with integrated GPS navigation, unique advantages and, of course, no advertising.

GPS NAVIGATION AND SPEED LIMITS
Discover the power of Radarbot. The GOLD version offers everything you need on the road in a single app: GPS navigation, speed cameras and speed limits. Even if you don't have an internet connection, you will still arrive safe and sound at your destination. Get speed camera alerts wherever you are in the world without having to worry about using up your mobile data.

Where would you like to go?

* FEATURES:
- Offline navigation and 3D maps.
- Possibility of choosing a route with fewer speed cameras.
- Road speed limits.
- Alerts for school areas and associated speed cameras.
- Radarbot co-pilot. Put your seat belt on!

ARE YOU A PROFESSIONAL DRIVER?
"Radarbot GOLD RoadPro" includes everything a professional driver could need:

- Routes with special restrictions for lorries and commercial vehicles.
- Speed limits and specific speed cameras for lorries.
- Distance alerts adapted to heavy vehicles.

If you have any doubts or queries, we would be more than happy for you to get in touch with us at [email protected] or by using the customer support option inside the app.

Download Radarbot now and become a member of the "Enjoy driving!" movement.

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Be careful on the road and good luck!

Post a Comment

Previous Post Next Post