പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോസ് ഇനി മൊബൈലിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം...

വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ തയ്യാറാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോകൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്ക്കും, ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും, ബാങ്ക്, ആധാർ, പാസ്‌പോർട്ട് എന്നിവയ്ക്കായി ഫോണിൽ നിന്ന് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും ലാഭിക്കാം...

About this app
Create Passport, VISA, ID Photos for European Countries– 35x45mm. Print in 4"x6"

Passport Photo Maker (ID Photo Maker Studio) is the best passport size editor app among free passport photo maker, editor and photo print apps. This app lets you save money by combining standard passport, ID or VISA photos into single sheet of 3x4, 4x4, 4x6, 5x7 or A4 paper. Then you can order prints from print service providers. Or, you can take your phone to local photo print service providers and get it printed.

Passport size photo maker is capable of creating official photo sizes for ID, Passport, VISA and License of all countries of the world including USA, Spain, Germany, France, India, Italy, Korea and Brazil. All the basic features that are needed to create a compliant passport photo are available for free.

Passport size photo editor contains all standard printing paper sizes for free.  Our customers  have saved hundreds of dollars by ordering the prints of 3x4, 4x4, 4x6 / 5x6 photos using services after combining passport photos using this app. 

Passport size photo maker includes premium features like Background removal and Ink and money saver for purchase within the app. Purchases are refundable if they fail to work on your device. Passport size photo editor saves you time and money.

Following official photo sizes are supported by Passport size photo maker
Afghanistan Passport Photo
Albania
Algeria 
Argentina
Australian Passport Photo
Photo for Australian VISA
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bangladesh Passport Photo
Belarus
Belgium
Belize
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada  Passport Photo
ID Photo for Canada
Canadian VISA Photo
Chad
Chile
China Passport Photo
Colombia
Cuba
Czech Republic
Democratic Republic of the Congo
Passport photo for Denmark
Denmark VISA Photo
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Ethiopia
Finland
France ID Photo
France Passport Photo
VISA Photo for France
German Passport Photo
Photo for German VISA
Ghana
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Hong Kong Passport Photo
Photo for Hong Kong ID
Hungary
Indian Passport Photo
India VISA Photo
Photo for Indian OCI/PAN Card
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Photo for Italy
Italian Passport Photo
Italian VISA Photo
Ivory Coast
Jamaica
Japanese Passport Photo
Photo for Japan VISA
Kazakhstan
Kenya
Photo for Republic of Korea
Korean Passport Photo
Korea VISA Photo
Lebanon
Madagascar
Malawi
Malaysian Passport Photo
Photo for Malaysian VISA / ID
Mali
Mexico
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nepal MRP Size Photo
Photo for Nepal Passport
Netherlands Passport Photo
Photo for Netherlands
New Zealand Passport Photo
Niger
Nigeria
Norway
Pakistan Passport Photo
Photo for Pakistan ID
Palestine
Peru
Philippines Passport Photo
Photo for Philippines ID and VISA
Poland
Portugal Passport Photo
Photo for Portugal ID and VISA
Republic of the Congo
Romania
Russian Passport Photo
Photo for Russia ID and VISA
Rwanda
Saudi Arabia Passport Photo
Photo for Saudi Arabia ID
Serbia
Singapore ID Photos
Photo for Singapore Passport
South Africa
Spain Passport Photo
Photo for Spain ID and VISA
Sri Lanka
Sweden Passport Photo
Switzerland Passport Photo
Taiwan
Thailand
Trinidad and Tobago
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom Passport Photo
Photo for UK VISA
Photo for EU Visa and Passport
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
..and more.

Disclaimers: 
1. This software is provided in AS IS basis. User of this app will be solely responsible for any consequences.
2. Names like, etc. and their logos are registered trademarks of the respective companies or their partners. The owners hold the copyright to those names and logos. The use of those names and trademarks is done for informative purpose. We are not endorsed by those companies, and we claim no right to any such text and assets.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post