ഏതു ഫോട്ടോയും DSLR സ്റ്റൈലിൽ ബാഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സൂപ്പർ ആപ്പ്

ഏതു ഫോട്ടോയും DSLR സ്റ്റൈലിൽ ബാഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ്.
About This App 

DSLR style background blur photo editor, Bokeh Effects on Image like Dslr Camera

DSLR Blur Image Background Photo editor app is your ultimate Blur effect Camera app. Now, you don't need a SLR camera or you don't need be a professional photographer to make a DSLR Style Blur Background effect on your device gallery Photo or Camera Photo. Blur Image background after taken it from your camera.

DSLR Photo Blur Background app has lots of photo blurring,bokeh tools. Using them you can easily make your own DSLR Bokeh Effect. It has manual and shape blur features. Use your finger and touch on unwanted part of your photo that you want to blur and keep your special part focused on.

This Blur pic editor has auto blur image background and manual point blur filter effects options. Choose picture from gallery or take picture from camera. To get auto blur background image go to shape blur section. Adjust blur level with the blurriness seekbar. You can also adjust brush size.  

Get cool bokeh effects photo and share social network.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post