ഗെയിം കളിച്ചും അല്ലാതെയും Spoken English സിമ്പിളായി പഠിക്കാൻ ഒരു ആപ്പ്

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻറർവ്യൂ പോലുള്ളവയിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും എനിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ.

 നിങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹത്തിന് വിരാമം ഇടുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ കോൺഫിഡന്റായി ഏതൊരു സദസ്സിനു മുന്നിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ ആപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ആപ്പിന്റെ പേരാണ് ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ്.

📌 ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും.
📌 ഗെയിം കളിച്ചും പഠിക്കാം.
📌 വിദേശികളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തു പഠിക്കാം.
📌 വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനറുടെ സഹായവും ലഭ്യമാണ്.
📌 ഈ ആപ്പിന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 4.5 റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.
📌 ഒരു കോടിയിലധികം പേർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
📌 Google's Choice 2018, 2017 ന്റെ അവാർഡ് നൽകി അഭിനന്ദിച്ച ആപ്പ്

About This App

Free Spoken English App. Learn English speaking, reading, writing.

Learn spoken English and Grammar from Hindi, Indonesian, Thai, Arabic, Malay, Urdu, Malay, Bangladeshi Bengali, Bengali, Punjabi, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Gujarati, Oriya, Assamese, Malayalam, Chinese, Portuguese, Turkish and Nepali. A free English learning course used by over 50 Million learners for spoken English, grammar, and vocabulary building.

Hello English by CultureAlley is the number 1 ranked free Educational App, and the best free App to learn English.

Awarded Google's Editor's Choice 2018, 2017; "INDIA’S BEST MOBILE APP OF 2017" By IAMAI, Google's Best Apps for 2016. 

Features:

- 475 Interactive Lessons: 100% free interactive lessons with conversational English, grammar topics, vocabulary and more. All lessons work offline as well.

- Interactive Games: On reading, translation, spellings, grammar, vocabulary. With immediate results and grammar tips.

- Discussions with teachers: Ask questions on grammar and translations to teachers.

- Practice using daily news and videos: Learn with latest news, articles, audio-video clips, and e-books.

- Conversation and speaking practice game: Hold daily-use conversations by speaking into the App - improve your spoken English skills.

- 10,000 words Dictionary: Learn new words, and hear their pronunciation.

- Play with friends: Multi-player games and quizzes to practice English with learners across the globe

- Chat Bots: Learn English with chat bots 

- Know Your Rank: Win coins and know your global and city rank.

Download the free App right away to help with your dream job interview, or with an exam, or to impress your friends! Improve English speaking, writing, reading and comprehension, and listening skills. Speak English with confidence!

ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post