ഗോത്രമഹാസഭ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷ സി.കെ. ജാനുവിന്റെ ആത്മകഥ ‘അടിമമക്ക’ പുറത്തിറക്കി

കല്പറ്റ: സി.കെ. ജാനുവിന്റെ ആത്മകഥ ‘അടിമമക്ക’ പുറത്തിറക്കി. തന്റെ സമരജീവിതമാണു പുസ്തകത്തിലൂടെ വായനക്കാരിൽ … Continue reading ഗോത്രമഹാസഭ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷ സി.കെ. ജാനുവിന്റെ ആത്മകഥ ‘അടിമമക്ക’ പുറത്തിറക്കി