സിപിഎം നേതാവിന്റെ ഭാര്യയെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപണം: ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ്

കുഞ്ഞോം: പ്രാദേശിക സി.പി.എം നേതാവിന്റ ഭാര്യയായ ദിവ്യഷാജുവിനെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമനം നടത്താൻ … Continue reading സിപിഎം നേതാവിന്റെ ഭാര്യയെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപണം: ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ്